• 1
  • 2
  • 3

Doktorat wdrożeniowy w Okręgu PZW w Kielcach - związany z renaturyzacją i naturalnym tarłem ryb

Okręg PZW w Kielcach jest współbeneficjentem programu "Doktorat wdrożeniowy". Głównym beneficjentem programu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Całkowity koszt projektu wynosi 338 632,36 zł i jest w całości finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Głównym jego celem jest umożliwienie badań nad naturalnym tarłem ryb oraz stworzenie rozwiązań związanych ze zwiększeniem sukcesu naturalnego tarła ryb łososiowatych, w szczególności pstrąga potokowego. Projekt zakłada opracowanie oraz wdrożenie działań w skali całego kraju.

 

Celem szczegółowym projektu jest poznanie warunków w jakich pstrągi tworzą gniazda rozrodcze - w jakich warunkach hydrodynamicznych i granulometrycznych pstrągi potokowe najchętniej się rozmnażają, a w konsekwencji opracowanie odpowiednich struktur „bliskich naturze", które będą stwarzały i utrzymywały odpowiednie warunki do rozrodu pstrąga potokowego.

 

Metodyka badań obejmuje:
• Pomiary geodezyjne tarliska i gniazd rozrodczych. Zadanie zostanie wykonane tachimetrem TOPCON GTS-226.
• Pomiary hydrodynamiczne gniazd tarłowych pozwolą na dokładne rozpoznanie warunków hydrodynamicznych panujących w rejonie tych obiektów. Zadanie zostanie wykonane młynkiem elektromagnetycznym VALEPORT FM 801.
• Analiza materiału dennego budującego gniazda i tarlisko.
• Odłowy ichtiologiczne za pomocą których zostanie wykonana ocena skuteczności rozrodu pstrąga potokowego.

 

Modelowanie numeryczne tarlisk i gniazd tarłowych z uwzględnieniem struktur, które będą stwarzać optymalne warunki hydrodynamiczne i granulometryczne do pstrągów odbywających tarło. Symulacje zostaną wykonane przy użyciu modelu CCHE2D.
• Utworzenie siatki modelowej.
• Kalibracja modelu.
• Modelowanie sytuacji rzeczywistej tarliska i gniazd rozrodczych.
• Modelowania sytuacji tarliska i gniazd rozrodczych z uwzględnieniem odpowiednich struktur „bliskich naturze" wspomagającej pracę naturalnego tarliska.

 

Doktorant wdrożeniowy - mgr inż. Michał Bień - Dyrektor biura ZO PZW w Kielcach to specjalista z zakresu ichtiologii, ekologii, hydrobiologii, hydromorfologii, hydrotechniki, hydrologii, renaturyzacji oraz zrównoważonego korzystania z wód. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunkach: ichtiologia i rybactwo śródlądowe: spec. inżynieria ekosystemów wodnych, inżynieria i gospodarka wodna oraz rybactwo: spec. ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód. Zarówno w swoich badaniach, jak i w pracy zawodowej łączy powyższe dziedziny, podchodząc do wody w sposób interdyscyplinarny - opierając się w swoim podejściu na myśli „zdrowe wody - rybne wody". Inicjator wielu łowisk typu „złów i wypuść", szczególnie w miejscach o warunkach sprzyjających naturalnemu rozrodowi ryb. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na zależnościach między presją antropogeniczną na wody, a grupami organizmów od wód zależnych. Porusza także aspekty związane z naturalnym rozrodem, szczególnie ryb litofilnych oraz skutecznością zarybień.

 

Głównym promotorem doktoratu jest dr hab. inż. Karol Plesiński, prof. URK - specjalista z zakresu hydromorfologii, hydrotechniki, hydrologii, geomorfologii, renaturyzacji i udrożnień rzek. Autor 90 opracowań naukowych, w tym 62 artykułów naukowych, 3 książek, 14 rozdziałów w monografii, 10 materiałów konferencyjnych.
Promotorem pomocniczym jest mgr inż. Marek Lesisz, specjalista z zakresu budownictwa, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Kielcach, pasjonat przyrody i wędkarstwa.

źródło:

https://www.pzw.org.pl/kielce/wiadomosci/235420/60/doktorat_wdrozeniowy_w_okregu_pzw_w_kielcach__zwiazany_z_renatur

 

o mnie
Inne artykuły autora